Kategorija: Javna nabava

Nabava potrepština – Program “Zaželi” – faza III – poziv najpovoljnijem ponuditelju

Općina Štitar objavljuje dokumentaciju o provedenom postupku jednostavne nabave za predmet nabave – Nabava kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština za program Zaželi-faza III, CPV- 44411000. Na priloženoj poveznici možete preuzeti sljedeće dokumente: Zapisnik o otvaranju ponuda Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda Poziv najpovoljnijem ponuditelju na dostavu dokumentacije.

Javni poziv na dostavu ponuda – Opremanje doma kulture

Naručitelj Općina Štitar, J.J. Strossmayera 36, OIB: 44799177734, na temelju članka 46. Statuta Općine Štitar (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj: 03/13, 05/18, 08/20 i 05/21), i članka 5. Odluke o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Štitar, (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj: 23/20), Općinski načelnik Općine Štitar dana 23. 08. 2021. godine, donio je Zaključak o […]

Nacrt Odluke o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave Općine Štitar

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Štitar provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za nacrt Odluke o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave Općine Štitar, a čiji je predlagatelj vijećnik Stjepan Gašparović. Sve primjedbe, prijedlozi i komentari oko navedene Odluke mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Štitar, […]

Skip to content