JAVNI NATJEČAJ za dodjelu poticaja za stambeno zbrinjavanje  na području Općine Štitar u 2023. godini

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu poticaja za stambeno zbrinjavanje  na području Općine Štitar u 2023. godini

Predmet Javnog natječaja je podnošenje prijava u svrhu ostvarivanja financijske pomoći u okviru mjera koje su propisane Odlukom o mjerama poticanja stambenog zbrinjavanja na području Općine Štitar („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj: 10/22) (u daljnjem tekstu: Odluka), te za koje su planirana sredstva utvrđena Programom socijalne skrbi Općine Štitar za 2023. godinu („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj 27/22) na poziciji A 1009 05 Subvencioniranje kupnje prve nekretnine za mlade obitelji u iznosu od 13.500,00 eura.

Prijave za korištenje sredstava po ovome Javnom natječaju podnose se do 01. prosinca 2023. godine odnosno do iskorištenja sredstava za ovu proračunsku godinu uz priloženu svu dokumentaciju i na propisanim obrascima za prijavu.

Odobrena sredstva isplaćuju se najkasnije do 31. prosinca 2023. godine.

Prijave po ovome Javnom natječaju i pripadajuća dokumentacija predaju se osobno ili poštom na adresu: Općina Štitar, J.J. Strossmayera 36, 32274 Štitar s naznakom: „Prijava za dodjelu poticaja za stambeno zbrinjavanje na području Općine Štitar.

Skip to content