Javni poziv za prijavu projekata udruga u području kulture za 202

Javni poziv za prijavu projekata udruga u području kulture za 202

„Na temelju članka 15. i članka 20. Pravilnika o financiranju javnih potreba Općine Štitar (“Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj: 01/16), Općina Štitar dana 12. rujna 2023. godine, objavljuje  Javni poziv za prijavu projekata udruga u području kulture za 2024. godinu.

Općina Štitar poziva udruge i druge organizacije civilnog društva, kada su one u skladu s uvjetima javnog poziva prihvatljivi prijavitelji, da se prijave na Javni poziv za dodjelu financijskih potpora udrugama u području kulture za 2024. godinu.

Rok za podnošenje prijava projekata je 30 dana, a datum objave javnog poziva od kojega se računa rok za podnošenje prijava je 12. rujna 2023. godine i ističe 12. listopada 2023. godine.

Prijave projekata dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na mrežnim stranicama općine Štitar (www.opcina-stitar.hr). 

Dokumentaciju treba poslati preporučeno poštom  na adresu:

OPĆINA ŠTITAR – JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

J.J. Strossmayera 36

32274 Štitar

Javni poziv za prijavu projekata udruga

u području kulture za 2024. godinu – NE OTVARATI

ili osobno (predaja u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Štitar).“

Skip to content