Javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima Općine Štitar

Javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima Općine Štitar

Na temelju članka 12. st. 1. Zakona o radu („Narodne novine“ br.: 93/14, 127/17, 98/19 i 151/22), te članka 46. Statuta Općine Štitar („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj: 03/13, 05/18, 08/20, 05/21 i 03/22) Općinski načelnik Općine Štitar raspisuje:

J A V N I P O Z I V

za zapošljavanje u javnim radovima Općine Štitar

Za radno mjesto: Radnik u javnom radu
Broj izvršitelja: 2
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Razina obrazovanja: osobe bez obrazovanja (bez kvalifikacije), završena osnovna škola, završena srednja škola u trajanju tri ili četiri godine.

Opis poslova:

 • Poslovi održavanja optimalne količine zelenila u Općini brigom o postojećim zelenim površinama te sadnjom novih stabala i drugog bilja na lokalitetima – središte naselja, mjesno groblje, Park ispred doma kulture, dječja igrališta te zamjenom ranije zasađenih sadnica novima sukladno ukazanim potrebama;
 • Uređenje i održavanje čistoće „Izletišta Repovac“ krčenjem samoniklog grmlja i šiblja, dodatnim ravnanjem terena, uklanjanjem naplavljenog smeća od rijeke Save i drugog otpada i odvozom istoga;
 • Održavanje postojećih dječjih igrališta, što uključuje čišćenje i grabljanje travnjaka od lišća, šiblja, smeća i drugog otpada, popravak postojećih igrala sukladno ukazanim potrebama, ravnanje terena na lokaciji za izgradnju novog dječjeg igrališta „Trstenica“, te briga o svježe posijanoj travi,
 • Poslovi na održavanju čistoće i brige o hortikulturi na ostalim zelenim lokalitetima u naselju – rubni pojasevi uz prometnice, održavanje poljskih putova čišćenjem drveća i niskog raslinja, poslove saniranja divljih odlagališta otpada i ostale poslove na očuvanju čistoće okoliša na javnim površinama,

Radno iskustvo nije potrebno.

Riječi i pojmovi u ovom javnom pozivu koji imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod, neovisno u kojem rodu su navedeni.

Natječaj je otvoren od 28.03.2023. do 05.04.2023. godine.

Radni odnos će trajati 6 mjeseci radi obavljanja privremenih poslova na provođenju  programa „Javni rad na području Općine Štitar u 2023. godini“

Zamolbe donijeti osobno svakim radnim danom od 08,00–14,00 sati u prostorije Općine Štitar, J. J. Strossmayera 36, s naznakom „Za natječaj-javni radovi“.

U radni odnos će biti primljeno 2 osoba, po slijedećim kriterijima:

 1. osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji:
  1. roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, pripadnici romske nacionalne manjine, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva
 2. korisnici zajamčene minimalne naknade sukladno važećem Zakonu o socijalnoj skrbi (dalje u tekstu: ZSS), prijavljeni u Evidenciju
 3. osobe prijavljene u Evidenciju dulje od 24 mjeseca
 4. osobe uključene u Program POSAO+

Napomena – osobe koje ne mogu biti uključene u potporu:
Osoba ne može ponovno biti uključena u potporu javni rad 12 mjeseci nakon prestanka trajanja mjere javni rad za tu osobu.

Prijavitelji su uz pisanu prijavu dužni priložiti:

 1. Životopis (uz obveznu naznaku kontakt broja)
 2. Presliku osobne iskaznice
 3. Ispis staža iz E-knjižice (s datumom izdavanja nakon dana objave natječaja)
 4. Presliku dokaza o završenoj školi
 5. Potvrdu  Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (s datumom izdavanja nakon dana objave natječaja)  
 6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 7. Podnositelji  su u životopisu dužni naznačiti kojoj ciljanoj skupini pripadaju, te priložiti odgovarajuću potvrdu kojom se dokazuje ispunjenje statusa ciljanog korisnika, npr;
   
 • Roditelji s 4 i više malodobne djece: Rodne listove za svu djecu.
 • Roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti: Rodni listovi, dokumentacija kojom se dokazuje teškoća u razvoju djeteta odnosno oboljenje npr. potvrda liječnika i sl.
 • Roditelji udovci: Rodni list djeteta, vjenčani list, smrtni list supružnika.
 • Roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja: Rodni listovi djece.
 • Osobe s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.
 • Prijavni obrazac (preuzet u prostorijama Općine Štitar), te druga  odgovarajuća dokumentacija (potvrde/uvjerenja).
   
  Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
   
  Ovaj Javni poziv će biti objavljen na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Općine Štitar, www.opcina.stitar.hr, te na oglasnoj ploči Općine Štitar.

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=131777027


Javni poziv za zapošljavanje u javnim radovima Općine Štitar i Prijavni obrazac preuzmite na priloženoj poveznici

PREUZIMANJE

Skip to content