Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Štitar (Odluka, natječaj i prilozi)

Studiranje

Natječaj za dodjelu stipendija studentima s područja Općine Štitar (Odluka, natječaj i prilozi)

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 8. Odluke o stipendiranju studenata i učenika Općine Štitar (“Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije” broj: 01/21) i članka 46. Statuta Općine Štitar (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije: 03/13, 05/18 i 08/20), Općinski načelnik donosi:

ODLUKU

o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija za akademsku 2020/2021. godinu

Članak 1.

Temeljem članka 2. i članka 8. Odluke o stipendiranju studenata i učenika Općine Štitar (“Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije” broj: 01/21), odobrava se objava natječaja za dodjelu stipendija za akademsku 2020/2021. godinu.

Članak 2.

Sredstva za dodjelu stipendija iz članka 1. ove Odluke predviđena su Proračunom za 2021. godinu, A1011 04 – 372 u iznosu od 50.000,00 kuna.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, te će se objaviti u na internetskim stranicama Općine Štitar i na oglasnoj ploči

Općinski načelnik
Marko Bikić

PREUZIMANJE

Skip to content