O G L A S za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Aktivne u zajednici – faza III“

O G L A S za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Aktivne u zajednici – faza III“

Općina Štitar, J.J. Strossmayera 36, Štitar, raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u sklopu projekta „Aktivne u zajednici – faza III“, radnice za potporu i podršku starijim i nemoćnim osobama.

Trajanje radnog odnosa: 6 mjeseci.

Broj radnika koji se traži: 15 radnica.

Mjesto rada: Štitar.

Opis poslova:

 • pomoć u dostavi namirnica,
 • pomoć u pripremi obroka,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora,
 • pomoć pri oblačenju i svlačenju,
 • briga o higijeni,
 • pomoć u socijalnoj integraciji,
 • pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 • podrška kroz razgovore i druženje, te
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

Vrijeme početka i trajanja rada: za vrijeme trajanja projekta „Aktivne u zajednici – faza III“, od 01.09.2022. godine do 28.02.2023. godine.

Kandidatkinje moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • nezaposlene žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a,
 • prednost pri zapošljavanju imaju nezaposlene žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a – pripadnice ranjivih skupina:
 • žene od 50 godina i više,
 • žene s invaliditetom,
 • žrtve trgovanja ljudima,
 • žrtve obiteljskog nasilja,
 • azilantice,
 • žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl.,
 • liječene ovisnice,
 • povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci,
 • pripadnice romske nacionalne manjine, te
 • beskućnice.

Uz prijavu, koja mora biti vlastoručno potpisana, sve kandidatkinje trebaju priložiti:

 • Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o razdoblju neprekidne nezaposlenosti,
 • Preslika osobne iskaznice,
 • Ispis staža iz E-knjižice Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • Dokaz o završenoj školi.

Pripadnice ranjivih skupina uz gore navedenu dokumentaciju dostavljaju i sljedeće dokaze pripadnosti ovoj skupini i to:

 1. žene od 50 godina i više – osobnu iskaznicu,
 2. žene s invaliditetom- nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrdu o upisu u Hrvatski registar osoba s invaliditetom,
 3. žrtve trgovanja ljudima
  1. uvjerenje/potvrdu centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima,
 4. žrtve obiteljskog nasilja – uvjerenje/potvrdu centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja,
 5. azilantice – odluku o odobrenju azila koju izdaje MUP,
 6. žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. – rješenje/uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji,
 7. liječene ovisnice – potvrdu institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama,
 8. povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci – potvrdu o otpuštanju
 9. pripadnice romske nacionalne manjine – izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini,
 10. beskućnice – rješenje centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrdu centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica.

Obrazac prijave se može dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Štitar, J.J. Strossmayera 36, radnim danom od 07.00 do 15.00, ili na internet stranici Općine Štitar, www.opcina-stitar.hr .

Sve kandidatkinje su dužni ispuniti i dostaviti Izjavu o suglasnosti s korištenjem osobnih podataka koja se može preuzeti na stranicama Općine Štitar http://www.opcina-stitar.hr/ nastavno na ovaj oglas.

Kandidatkinje koje su osposobljene za zanimanje gerontodomaćice ili njegovateljice su obvezne dostaviti uvjerenje o osposobljenosti.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku.

Ako kandidatkinja uz prijavu priloži dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, dužna je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (presliku vjenčanog ili rodnog lista i sl.).

Nepravovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati, kao ni prijave kandidatkinja koje ne ispunjavaju uvjete iz ovoga oglasa.

Povjerenstvo za provedbu postupka za prijam u radni odnos utvrđuje rang listu kandidatkinja prema ukupnom broju bodova ostvarenih temeljem sljedećih kriterija:

 • nezaposlene žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a – 10 bodova
 •  nezaposlene žene s najviše srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih HZZ-a – pripadnice ranjivih skupina (žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unatrag 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, te beskućnice) – 20 bodova
 • prema razdoblju neprekidne nezaposlenosti:
  • do 12 mjeseci – 2 boda
  • od 12 do 24 mjeseca – 3 boda
  • dulje od 24 mjeseca – 5 bodova
 • kandidatkinje koje posjeduju uvjerenje o osposobljenosti za gerontodomaćicu ili njegovateljicu – 3 boda.

U slučaju da prijave kandidatkinja nakon evaluacije postignu jednak broj bodova, prednost na rang listi će imati prijava koja je zaprimljena ranije.

Prijave na Oglas s dokazima podnose se u Općinu Štitar, Jedinstveni upravni odjel, J.J. Strossmayera 36, u roku od osam dana od dana objave oglasa na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s naznakom „Prijava na oglas za Program zapošljavanja žena Općine Štitar – faza III“.

O ishodu izbora kandidata koji ispunjavaju tražene uvjete, podnositelji prijava će biti obaviješteni putem Internet stranice Općine Štitar www.opcina-stitar.hr, te oglasne ploče u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za dostavu prijava na ovaj oglas.  

Oglas je objavljen putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Ispostava Županja dana 09. kolovoza 2022. godine, https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=125385682.

Skip to content