Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Štitar

Štitar

Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Štitar

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br.: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 138/15, 123/17, 98/19 i 144/20), te članka 35. i 79. Statuta Općine Štitar („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ br.: 03/13, 05 /18, 08/20 i 05/21), Općinsko vijeće Općine Štitar na 04. redovnoj sjednici održanoj 16. rujna 2021. godine, donijelo je:

O D L U K U

o sufinanciranju troškova prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Štitar

Članak 1.

Općina Štitar sufinancirat će troškove autobusnog prijevoza učenika srednjih škola s područja Općine Štitar prema slijedećem modelu:
-100,00 kn (mjesečno po učeniku) snose roditelji učenika,

  • Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa sufinancira 75% troškova javnog prijevoza,
  • preostali dio troškova u jednakim iznosima dijele Općina Štitar i Vukovarsko- srijemska županija.

Članak 2.
Članak 1. ove odluke se ne odnosi na učenike:

  • članove kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje, sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi, a za koje
    troškove u 100% iznosu osigurava Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa.

Članak 3.

Sredstva za sufinanciranje troškova iz članka 1. ove odluke osigurana su u Proračunu Općine Štitar.
U slučaju nedostatka financijskih sredstava Općina Štitar ima pravo umanjiti ili obustaviti sufinanciranje prijevoza.

Članak 4.

S prijevoznicima koji prometuju na području Općine Štitar sačiniti će se ugovori o sufinanciranju.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 402-07/21-01/01
UR.BROJ: 2212/09-01-21/01
Štitar, 16. rujna 2021. godine

PREDSJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA:
Marina Pranjić, mag.educ.

PREUZIMANJE

Skip to content