Općinsko vijeće – dokumenti (arhiva)

Općinsko vijeće – 36. sjednica – usvojeni akti

R.Br. File Veličina Datum
1. Izmjene Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu 471kb  28.01.2021
2. Izmjene Programa javnih potreba u obrazovanju za 2021. godinu 588kb  28.01.2021
3. Odluka o stipendiranju studenata i učenika Općine Štitar 394kb  28.01.2021
4. Odluka o imenovanju povjerenstva za stipendije 449kb  28.01.2021
5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o agrotehničkim mjerama 349kb  28.01.2021
6. Izvješće o primjeni agrotehničkih mjera u 2020. godini 375kb  28.01.2021
7. Zaključak & Izvješće o primjeni mjera za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina u 2020. godini 515kb  28.01.2021
8. Zaključak o neprihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u kulturi 438kb  28.01.2021
9. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U KULTURI 469kb  28.01.2021
10. Zaključak o neprihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja mjesnog groblja 438kb  28.01.2021
11. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA MJESNOG GROBLJA 458kb  28.01.2021
12. Zaključak o neprihvaćanju Izvješća o izvršenju programa javnih potreba u sportu 438kb  28.01.2021
13. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA FINANCIRANJA JAVNIH POTREBA U SPORTU 454kb  28.01.2021
14. Zaključak o neprihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja nerazvrstanih cesta 438kb  28.01.2021
15. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA NERAZVRSTANIH CESTA 453kb  28.01.2021
16. Zaključak o neprihvaćanju Izvješća o izvršenju programa utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini 438kb  28.01.2021
17. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA OD PRODAJE I ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 459kb  28.01.2021
18. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju programa socijalne skrbi 438kb  28.01.2021
19. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI 468kb  28.01.2021
20. Zaključak o neprihvaćanju Izvješća o izvršenju programa građenja komunalne infrastrukture 443kb  28.01.2021
21. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA GRAĐENJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 490kb  28.01.2021
22. Zaključak o neprihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture 443kb  28.01.2021
23. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE 492kb  28.01.2021
24. Zaključak o usvajanju izvješća o radu JUO 438kb  28.01.2021
25. IZVJEŠĆE O RADU JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 563kb  28.01.2021
26. Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenja otpadom za 2020. godinu 438kb  28.01.2021
27. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine Štitar u 2020. godini 517kb  28.01.2021

Općinsko vijeće – 34. sjednica – usvojeni akti

R.Br. File Veličina Datum
1. Proračun_2021 74kb  28.12.2020
2. Plan razvojnih programa_2021 223kb  28.12.2020
3. Odluka o izvršavanju proračuna Općine Štitar za 2021. godinu 133kb  28.12.2020
4. Program održavanja nerazvrstanih cesta 2021. godina 66kb  28.12.2020
5. Program održavanja mjesnog groblja 2021. godina 54kb  28.12.2020
6. Program utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 2021.godini 15kb  28.12.2020
7. Program socijalne skrbi za 2021. godinu 20kb  28.12.2020
8. Program financiranja javnih potreba u kulturi, religiji i ostalih aktivnosti udruga građana za 2021. godinu 23kb  28.12.2020
9. Program javnih potreba u sportu za 2021. godinu 20kb  28.12.2020
10. Program građenja komunalne infrastrukture 2021 45kb  28.12.2020
11. Program održavanja komunalne infrastrukture_ 2021 148kb  28.12.2020
12. Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava od komunalne naknade u 2021. godini 16kb  28.12.2020
13. Program utroška šumskog doprinosa 2021. godina 15kb  28.12.2020
14. Program javnih potreba u obrazovanju u 2021. godini 21kb  28.12.2020
15. Program građenja građevina za gospodarenje otpadom 2021. godina 28kb  28.12.2020
16. Odluka o sanaciji i izgradnji cestovne infrastrukture 44kb  28.12.2020
17. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja 2021. 199kb  28.12.2020
18. Plan razvoja CZ za 2021. Štitar 678kb  28.12.2020
19. Odluka o isplati paušalne naknade za podmirenje troškova prehrane 38kb  28.12.2020
20. Odluka o sufinanciranju smještaja djece s područja Općine Štitar u dječjim vrtićima 19kb  28.12.2020
21. Odluke o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste- Lenija Trstenica ispod šume 1867kb  28.12.2020
22. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste- Lenija ispod Male Šume 1791kb  28.12.2020
23. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste – Rastevci južna lenija 2009kb  28.12.2020
24. Odluka o utvrđivanju statusa nerazvrstane ceste – Lenija u selu Livade-M.Gupca 831kb  28.12.2020
25. Zaključak o pokretanje postupka izdvajanja pašnjaka iz Šumskogospodarskog područja 5110kb  28.12.2020
26. Odluka o načinu provedbe postupaka jednostavne nabave Općine Štitar 49kb  28.12.2020

Općinsko vijeće – 33. sjednica Općinskog vijeća – usvojeni akti

R.Br. File Veličina Datum
1. Rješenje o izboru prvog potpredsjednika 130kb 21.10.2020
2. Odluka_o_izmjenama_i_dopunama_Poslovnika 157kb 21.10.2020
3. Zaključak 153kb 21.10.2020
4. Zaključak – upućivanje zahtjeva za promjenu granica državnog lovišta Banov dol 578kb 21.10.2020
5. Odluka o osnivanju prava služnosti 149kb 21.10.2020
6. Odluka o produljenju važenja Strateškog razvojnog programa 148kb 21.10.2020
7. Odluka o imenovanju povjerenstva 156kb 21.10.2020

Program i Odluke vijeća – 28. sjednica

R.Br. File Veličina Datum
1. Program javnih potreba u kulturi i ostalih aktivnosti udruga građana za 2020. godinu 522kb 15.01.2020
2. Program javnih potreba u sportu za 2020. godinu. 261kb 17.12.2019
3. Odluka o mjerilima i načinu rasporeda sredstava od komunalne naknade u 2020. godini 274kb 17.12.2019
4. Program socijalne skrbi za 2020. godinu 288kb 17.12.2019
5. Program održavanja mjesnog groblja-2020. 315kb 17.12.2019
6. Izmjene i dopune proračuna II-2019 604kb 17.12.2019
7. Izmjena i dopuna -Odluke o pomoći za novorođenu djecu-2019. 541kb 17.12.2019
8. Program-građenja-2020. 863kb 17.12.2019
9. Program utroška sredstava od zakupa i prodaje poljopriovrednog zemljišta u 2020. godini 276kb 17.12.2019
10. Program održavanja nerazvrstanih cesta-2020. 349kb 17.12.2019
11. Program održavanja komunalne infrastrukture 2020. 554kb 17.12.2019
12. Plan razvojnih programa – 2020. 390kb 17.12.2019
13. 04-Stavljanje van snage odluke o kecifijentima za izračun plaća 264kb 17.12.2019
14. Izmjene i dopune 2- Odluka o financiranju političkih stranaka 2019 271kb 17.12.2019
15. Odluka o proračunu 2020. 487kb  17.12.2019
16. Izmjene i dopune Odluke o koecifijentima JUO 264kb  17.12.2019
17. Polugodišnje izviješće o radu Općinskog načelnika u 2019. 538kb 17.12.2019
18. Odluka vijeće – lokacija-M. Gupca 417kb 17.12.2019
19. Odluka o pružanju usluge 570kb 17.12.2019
20. Odluka-Zeleni otok 302kb 17.12.2019
21. Proračun Općine Štitar za 2020. godinu 1651kb 17.12.2019

Poziv na dvadesetiosmu sjednicu Općinskog vijeća

Dnevni red
1. Aktualni sat
2. Donošenje Izmjena i dopuna proračuna Općine Štitar za 2019. godinu
3. Donošenje proračuna Općine Štitar za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
4. Donošenje Odluke o izvršavanju proračuna Općine Štitar za 2020. godinu
5. Donošenje Plana razvojnih programa Općine Štitar za 2020. godinu
6. Donošenje Programa održavanja nerazvrstanih cesta za 2020. godinu
7. Donošenje Programa održavanja mjesnog groblja za 2020. godinu
8. Donošenje Programa utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 2020. godini
9. Donošenje Programa socijalne skrbi za 2020. godinu
10.Donošenje Programa javnih potreba u kulturi i ostalih aktivnosti udruga građana za 2020. godinu
11.Donošenje Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu
12.Donošenje Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
13.Donošenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu
14.Donošenje Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava od komunalne naknade u 2020. godini
15.Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Općinskog načelnika Općine Štitar za period od 01.01. do 30.06.2019.
16.Donošenje Izmjena i dopuna Odluke o financiranju političkih stranaka i članova izabranih sa liste grupe birača za 2019. godinu
17.Donošenje Odluke o kupovini, izgradnji i postavljanju dječjeg igrališta u ulice Matije Gupca
18.Donošenje Analize stanja sustava civilne zaštite i spašavanja na području Općine Štitar u 2019. godini
19.Donošenje Odluke o izgradnji zelenog otoka u Školskoj ulici
20.Donošenje Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Opčine Štitar
21.Donošenje Izmjena i Dopuna Odluke o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta
22.Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Štitar za 2018. godinu.

 

Poziv za dvadesetpetu radnu sjednicu

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o komunalnim djelatnostima – usvojena 218kb  20.07.2020
2. Donošenje izmjena i dopuna programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu 5116kb  13.08.2019
3. Donošenje izmjena i dopuna plana razvojnih programa Općine Štitar za 2019. godinu 2338kb  13.08.2019
4. Donošenje izmjena i dopuna proračuna Općine Štitar za 2019. godinu 5656kb  13.08.2019
5. Donošenje odluke o potpisivanju Ugovora o osnivanju prava služnosti 1153kb  13.08.2019
6. Donošenje odluke o izradi idejnog projekta, glavnog projekta i ishođenja potrebne dokumentacije za izgradnju Športsko-rekreativne zone 858kb  13.08.2019
7. Donošenje odluke o izgradnji i postavljanju dječjeg igrališta 257kb  13.08.2019
8. Donošenje odluke o naknadi troškova članovima tijela Općine Štitar 674kb  13.08.2019
9. Donošenje odluke o imjenama i dopunama odluke o priključenju na komunalne vodne građevine 1560kb  13.08.2019
10. Donošenje odluke o uvjetim i načinu spaljivanja poljoprivrednog i drugog gorivog otpada biljnog podrijetla na otvorenom prostoru 1564kb  13.08.2019
11. Donošenje odluke o mjerama zaštite od požara za vrijeme žetve i vršidbe 1170kb  13.08.2019
12. Donošenje odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Štitar 2744kb  13.08.2019
13. Donošenje odluke o donošenju izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Štitar 1576kb  13.08.2019
14. Donošenje odluke o stavljanju izvan snage urbanističkog plana uređenja Općine Štitar 198kb  13.08.2019
15. Donošenje odluke o usvajanju polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Općine Štitar za 2019. godinu 1497kb  13.08.2019

Poziv za dvadeset treću radnu sjednicu

R.Br. File Veličina Datum
1. Izmjene i dopune Odluke o financiranju političkih stranaka 919kb  14.05.2019
2. Odluka o prihvaćanju prijedloga Ugovora o prodaji plinske mreže 370kb  14.05.2019
3. Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu 98kb  14.05.2019
4. Zaključak o prijedlogu imenovanja sudaca porotnika Općinskog suda 311kb  14.05.2019
5. Odluka o dodjeli nekretnine udruzi “NK Sloga” Štitar 245kb  14.05.2019
6. Odluka o dodjeli nekretnine udruzi “NK Sloga” Štitar 245kb  14.05.2019
7. Izmjene i dopune Odluke o vrijednosti boda komunalne naknade 558kb  14.05.2019
8. Program socijalne skrbi – izvješće i odluka 1134kb  10.05.2019
9. Program mjera za održavanje i uređenje komunalne infrastrukture – izvješće i odluka 871kb  10.05.2019
10. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture – izvješće i odluka 914kb  10.05.2019
11. Program utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta – izvješće i odluka 1638kb  10.05.2019
12. Program utroška sredstava za razvoj poljoprivrede, stočarstva i održavanja poljskih puteva – izvješće i odluka 707kb  10.05.2019
13. Program javnih potreba u sportu – izvješće i odluka 914kb  10.05.2019
14. Program održavanja nerazvrstanih cesta – izvješće i odluka 851kb  10.05.2019
15. Program javnih potreba u kulturi i ostalih aktivnosti udruga građana – izvješće i odluka 1291kb  10.05.2019
16. Program održavanja mjesnog groblja – izvješće i odluka 889kb  10.05.2019
17. Primjena agrotehničkih mjera – izvješće i odluka 1740kb  10.05.2019
18. Odluka o osnovici i koeficijentima za izračun plaća općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika 729kb  10.05.2019
19. poziv 353kb  03.05.2019

Poziv za dvadesetdrugu radnu jsednicu

R.Br. File Veličina Datum
1. Dnevni red 560kb  25.02.2019
2. 2. Donošenje godišnjeg obračuna proračuna za 2018. godinu Općine Štitar 6392kb  25.02.2019
3. 3. Donošenje Odluke o usvajanju Zapisnika o popisu imovine, obveza i potraživanja Općine Štitar na dan 31.12.2018. 733kb  25.02.2019
4. 4. Donošenje Plana davanja koncesija za 2019. godinu 593kb  25.02.2019
5. 5. Donošenje Odluke o korištenju sredstava Ministarstva kulture 1039kb  25.02.2019
6. 6. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi za 2018. godinu 865kb  25.02.2019
7. 7. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa mjera za održavanje i uređenje komunalne infrastrukture u 2018. godini 1394kb  25.02.2019
8. 8. Donošenje odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture za tazdoblje 2018. godine 2216kb  25.02.2019
9. 9. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava od zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini 964kb  25.02.2019
10. 10. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa utroška sredstava za razvoj poljoprivrede, stočarstva i održavanja poljskih putova za 2018. godinu 849kb  25.02.2019
11. 11. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2018. godinu 575kb  25.02.2019
12. 12. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava za provedbu Programa održavanja nerazvrtanih cesta 653kb  25.02.2019
13. 13. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi i ostalih aktivnosti udruga građana za 2018. godinu 884kb  25.02.2019
14. 14. Donošenje Odluke o prihvaćanju Izvješća o utrošku sredstava za provedbu Programa održava mjesnog groblja u 2018. godini 906kb  25.02.2019
15. 15. Odluka o usvajanju Izvješća o usvajanu izvješća o primjeni agrotehničkih mjera u 2018. godini 1169kb  25.02.2019
16. 16. Donošenje Odluke o osnovici i koeficijentima za izračun plaća oćisnkog načelnika i zamjenika općinskog načelnika 746kb  25.02.2019
17. 17. Donošenje Odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju plinske mreže u vlasništvu Općine Štitar 1614kb  25.02.2019
18. 18. Donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu oćinskog načelnika Općine Štitar za period od 30.06.2018. do 31.12.2018. godine 4008kb  25.02.2019

Poziv za dvadesetprvu radnu sjednicu

R.Br. File Veličina Datum
1. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Općine Štitar za 2019. s financijskim učincima za razdoblje 2019. – 2021. 39kb  29.01.2019
2. Odluka o stavljanju izvan snage urbanističkog plana uređenja Općine Štitar 60kb  29.01.2019
3. Odluka o izradi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Štitar 75kb  29.01.2019
4. Zaključak za dodjelu nekretnine SRU “Smuđ” Štitar 23kb  29.01.2019
5. Odluka o sufinanciranju troškova smještaja djece s područja Općine Štitar u dječjim vrtićima 24kb  29.01.2019
6. Odluka o financiranju političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača za 2019. godinu 47kb  29.01.2019
7. Odluka o provedbi Programa stručnog osposobljavanja za rad u Općini Štitar bez zasnivanja radnog odnosa u 2019.-2020. 42kb  29.01.2019
8. Izmjene i dopune srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području Općine Štitar za razdoblje od 2017.-2020. godine 14kb  29.01.2019
9. Odluka o broju stipendija i iznosu stipendije za akademsku godinu 2018./2019. 12kb  29.01.2019
10. Zaključak o prijedlogu imenovanja suca porotnika općinskog suda u Vinkovcima 12kb  29.01.2019
11. Odluka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju plana gospodarenja otpadom na području Općine Štittar za 2018. godinu 26kb  29.01.2019
12. Rješenje o imenovanju članova komisije za nekretnine 20kb  29.01.2019
13. Program potpora poljoprivredi na području Općine Štitar za 2019. godinu 61kb  29.01.2019
14. Odluka o komunalnoj naknadi 79kb  29.01.2019
15. Odluka o komunalnom doprinosu 59kb  29.01.2019
16. Odluka o vrijednost boda komunalne naknade 21kb  29.01.2019

Poziv za sedamnaestu radnu sjednicu

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o opremanju Doma kulture 181kb 02.11.2018
2. Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju suglasnosti udruzi Zlatni dani 196kb 02.11.2018
3. Odluka o stavljanju van snage Odluke o opremanju Doma kulture 139kb 02.11.2018

Poziv za šesnaestu (svečanu) sjednicu

R.Br. File Veličina Datum
1. 62 – ZAPISNIK SA 16. (SVEČANE SJEDNICE) OPĆINSKOG VIJEĆA 197kb 02.11.2018

Poziv za trinaestu radnu sjednicu

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o prihvaćanju Ugovora o zakupu plinske mreže 95kb  24.08.2018
2. Odluka o opremanju Doma kulture 96kb  24.08.2018

Poziv za dvanaestu radnu sjednicu

R.Br. File Veličina Datum
1. POZIV ZA DVANAESTU SJEDNICU 148kb 16.07.2018
2. Odluka o proglašenju površina izvan lovišta na području Općine Štitar 127kb 16.07.2018
3. Odluka o osnivanju Poduzetničke zone Komarevo 101kb P 16.07.2018

Poslovnik o radu Općinskog vijeća

R.Br. File Veličina Datum
1. Poslovnik o radu Općinskog vijeća 148kb 29.03.2018

Proračun za 2018. godinu

R.Br. File Veličina Datum
1. Proračun za 2018. godinu 1138kb  27.12.2017

Odluka o proračunu za 2018. godinu

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o proračunu za 2018. godinu 284kb  27.12.2017

Obrazloženje proračuna Općine Štitar za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu

R.Br. File Veličina Datum
1. Obrazloženje proračuna Općine Štitar za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 297kb 27.12.2017

Poziv za šestu radnu sjednicu

R.Br. File Veličina Datum
1. Program održavanja 201kb 25.10.2017
2. Komunalna naknada – raspored sredstava 204kb 25.10.2017
3. Održavanje komunalne infrastrukture 214kb 25.10.2017
4. Polugodišnji obračun proračuna 2017 925kb 25.10.2017
5. Socijalna skrb 206kb 25.10.2017
6. Zakup poljoprivrednog zemljišta 221kb 25.10.2017
7. Odluka revtalizacija tla 200kb 25.10.2017
8. Program održavanja – 2017 239kb  25.10.2017
9. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave 2017 372kb 25.10.2017
10. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 263kb 25.10.2017
11. Poziv za 6. radnu sjednicu 365kb 17.10.2017

Poziv za petu radnu sjednicu

R.Br. File Veličina Datum
1. Proračun za 2017 1052kb 29.09.2017
2. Odluka o izvršavanju proračuna 2017.god 284kb 29.09.2017
3. Poziv za petu radnu sjednicu 356kb 25.09.2017
4. Prijedlog proračuna za 2017.god. 1053kb 25.09.2017

Poziv za četvrtu radnu sjednicu

R.Br. File Veličina Datum
1. Poziv za četvrtu radnu sjednicu 363kb 25.09.2017
2. Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta 210kb  25.09.2017

Poziv za treću radnu sjednicu

R.Br. File Veličina Datum
1. Poziv za treću radnu sjednicu 364kb Ponedjeljak, 25.09.2017
2. Odluka o snimanju sjednica 120kb Ponedjeljak, 25.09.2017
3. Odbor za poljoprivredu 126kb Ponedjeljak, 25.09.2017
4. Odluka o izboru odbora za gospodarstvo 204kb Ponedjeljak, 25.09.2017
5. Odluka o nerazvrstanim cestama 429kb Ponedjeljak, 25.09.2017
6. Odluka o osnivanju povjerenstva za socijalnu skrb 188kb Ponedjeljak, 25.09.2017
7. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza 187kb Ponedjeljak, 25.09.2017

Poziv za drugu sjednicu Općinskog vijeća Općine Štitar

R.Br. File Veličina Datum
1. Poziv za drugu sjednicu Općinskog vijeća Općine Štitar 208kb Ponedjeljak, 21.08.2017

Isplata sredstava sukladno Zaključku

R.Br. File Veličina Datum
1. Isplata sredstava sukladno Zaključku 528kb Četvrtak, 03.08.2017

Zahtjev za održavanje sjednice općinskog vijeća

R.Br. File Veličina Datum
1. Zahtjev za održavanje sjednice općinskog vijeća 477kb Petak, 28.07.2017

Zaključak

R.Br. File Veličina Datum
1. Zaključak 192kb Četvrtak, 27.07.2017

Plan operativne provedbe programa

R.Br. File Veličina Datum
1. Plan operativne provedbe programa 261kb Četvrtak, 27.07.2017

Obračun proračuna za 2016.god.

R.Br. File Veličina Datum
1. Obračun proračuna za 2016.god. 862kb Četvrtak, 27.07.2017

Odluka o izboru odbora za društvene djelatnosti

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o izboru odbora za društvene djelatnosti 193kb Četvrtak, 27.07.2017

Odluka o izboru odbora za proračun i financije

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o izboru odbora za proračun i financije 209kb Četvrtak, 27.07.2017

Odluka o izboru odbora za statutarno-pravna pitanja

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o izboru odbora za statutarno-pravna pitanja 203kb Četvrtak, 27.07.2017

Odluka o snimanju sjednica

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o snimanju sjednica 125kb Četvrtak, 27.07.2017

Poziv za prvu sjednicu Općinskog vijeća Općine Štitar

R.Br. File Veličina Datum
1. Poziv za prvu sjednicu Općinskog vijeća Općine Štitar 347kb Četvrtak, 20.07.2017

Zapisnik

R.Br. File Veličina Datum
1. Zapisnik 227kb Četvrtak, 20.07.2017

Rješenje o imenovanju – mandatna komisija

R.Br. File Veličina Datum
1. Rješenje o imenovanju – mandatna komisija 199kb Četvrtak, 20.07.2017

Zaključak o verifikaciji vijećnika

R.Br. File Veličina Datum
1. Zaključak o verifikaciji vijećnika 220kb Četvrtak, 20.07.2017

Rješenje o imenovanju – Odbor za izbor i imenovanje

R.Br. File Veličina Datum
1. Rješenje o imenovanju – Odbor za izbor i imenovanje 205kb Četvrtak, 20.07.2017

Rješenje o izboru predsjednka

R.Br. File Veličina Datum
1. Rješenje o izboru predsjednika 197kb Četvrtak, 20.07.2017

Odluka o imenovanju I. potpredsjednika

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o imenovanju I. potpredsjednika 197kb Četvrtak, 20.07.2017

Odluka o imenovanju II. potpredsjednika

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o imenovanju II. potpredsjednika 206kb Četvrtak, 20.07.2017

Zapisnik

R.Br. File Veličina Datum
1. Zapisnik 383kb Četvrtak, 20.07.2017

Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Štitar

R.Br. File Veličina Datum
1. Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Štitar 277kb Četvrtak, 20.07.2017

Trogodišnji-plan-za-koncesije-2017-2020

R.Br. File Veličina Datum
1. Trogodišnji-plan-za-koncesije-2017-2020 350kb Utorak, 20.12.2016

Zaključak

R.Br. File Veličina Datum
1. Zaključak 235kb Utorak, 20.12.2016

Strategija razvoja Općina Štitar

R.Br. File Veličina Datum
1. Strategija razvoja Općina Štitar 1220kb Utorak, 20.12.2016

Program-2017

R.Br. File Veličina Datum
1. Program-2017 261kb Utorak, 20.12.2016

Prijedlog Proračun za 2017

R.Br. File Veličina Datum
1. Prijedlog Proračun za 2017 1227kb  20.12.2016

Plan razvoja CZ za 2017. Štitar

R.Br. File Veličina Datum
1. Plan razvoja CZ za 2017. Štitar 359kb 20.12.2016

Odluka o usvajanju strategije

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o usvajanju strategije 239kb  20.12.2016

Godišnji-plan-za-2017

R.Br. File Veličina Datum
1. Godišnji-plan-za-2017 275kb U 20.12.2016

Analiza stanja 2016. Štitar

R.Br. File Veličina Datum
1. Analiza stanja 2016. Štitar 297kb 20.12.2016

POZIV ZA TRIDESETIDRUGU SJEDNICU

R.Br. File Veličina Datum
1. POZIV ZA TRIDESETIDRUGU SJEDNICU 206kb 20.12.2016

POZIV-ZA-DVADESETIDEVETU-SJEDNICU

R.Br. File Veličina Datum
1. POZIV-ZA-DVADESETIDEVETU-SJEDNICU 202kb U 16.08.2016

Povjerenstvo-za-raspolaganje-nekretninama

R.Br. File Veličina Datum
1. Povjerenstvo-za-raspolaganje-nekretninama 192kb 16.08.2016

Polugodišnji-obračun-proračuna-2016

R.Br. File Veličina Datum
1. Polugodišnji-obračun-proračuna-2016 573kb 16.08.2016

Odluka-o-jednokratnoj-novčanoj-pomoći-Mati-Švarcinger

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka-o-jednokratnoj-novčanoj-pomoći-Mati-Švarcinger 187kb 16.08.2016

do-30.06-IZVIJEŠĆA-O-RADU-OPĆ.-NAČELNIKA-u-2016

R.Br. File Veličina Datum
1. do-30.06-IZVIJEŠĆA-O-RADU-OPĆ.-NAČELNIKA-u-2016 358kb 16.08.2016

Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći Mati Pranjić

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći Mati Pranjić 159kb 16.08.2016

Odluka o imenovanju komisije za podjelu sa gradom

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o imenovanju komisije za podjelu sa gradom 191kb 16.08.2016

07-Općinske prostorije i sala za sastanke – izmjene i dopune

R.Br. File Veličina Datum
1. 07-Općinske prostorije i sala za sastanke – izmjene i dopune 192kb 16.08.2016

Pravne osobe, općina, obrazac

R.Br. File Veličina Datum
1. Pravne osobe, općina, obrazac 71kb 21.04.2016

Plan operativne provedbe programa

Odluka o prodaji ograde-groblje

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o prodaji ograde-groblje 57kb 21.04.2016

Odluka o prodaji nekretnine

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o prodaji nekretnine 57kb 21.04.2016

Odluka o prodaji kontejnera

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o prodaji kontejnera 56kb 21.04.2016

Odluka o potpisivanju izvješća – nasip

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o potpisivanju izvješća – nasip 59kb 21.04.2016

Odluka o korištenju prostorija Doma kulture

Odluka o izradi dokumentacije javna rasvjeta

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o izradi dokumentacije javna rasvjeta 59kb 21.04.2016

Odluka o izgradnji spomenika

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o izgradnji spomenika 59kb 21.04.2016

Odluka o donaciji stare građe

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o donaciji stare građe 60kb 21.04.2016

Odluka – zamjenik službenik za informiranje-2016

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka – zamjenik službenik za informiranje-2016 43kb 21.04.2016

Odluka – Športsko-rekreativna zona

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka – Športsko-rekreativna zona 60kb 21.04.2016

ODLUKA – Naknada za razvoj

R.Br. File Veličina Datum
1. ODLUKA – Naknada za razvoj 60kb 26.04.2016

Izmjene Pravilnika o plaćama zaposlenika u upravnom odjelu

R.Br. File Veličina Datum
1. Izmjene Pravilnika o plaćama zaposlenika u upravnom odjelu 214kb 21.04.2016

POZIV ZA DVADESETISEDMU SJEDNICU

R.Br. File Veličina Datum
1. POZIV ZA DVADESETISEDMU SJEDNICU 202kb 14.04.2016

do 31. 12 .2015. – IZVJEŠĆA O RADU OPĆ. NAČELNIKA

R.Br. File Veličina Datum
1. do 31. 12 .2015. – IZVJEŠĆA O RADU OPĆ. NAČELNIKA 299kb 21.04.2016

Socijalna skrb

R.Br. File Veličina Datum
1. Socijalna skrb 187kb  29.02.2016

Program utroška sredstava -zakup poljoprivrednog zemljišta

R.Br. File Veličina Datum
1. Program utroška sredstava -zakup poljoprivrednog zemljišta 205kb 29.02.2016

Program održavanja

Obračun proračuna za 2015

Program održavanja mjesnog groblja-2016

R.Br. File Veličina Datum
1. Program održavanja mjesnog groblja-2016 189kb  29.02.2016

Izmjene Pravilnika o plaćama zaposlenika u upravnom odjelu –

R.Br. File Veličina Datum
1. Izmjene Pravilnika o plaćama zaposlenika u upravnom odjelu – 206kb 29.02.2016

Program javnih potreba u kulturi-proslave

R.Br. File Veličina Datum
1. Program javnih potreba u kulturi-proslave 187kb 29.02.2016

Program javnih potreba u kulturi

R.Br. File Veličina Datum
1. Program javnih potreba u kulturi 194kb 29.02.2016

Program gradnje

R.Br. File Veličina Datum
1. Program gradnje 202kb 29.02.2016

Program javnih potreba u športu

Održavanje komunalne infrastrukture

R.Br. File Veličina Datum
1. Održavanje komunalne infrastrukture 195kb 29.02.2016

Odluka VTV Vinkovci

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka VTV Vinkovci 184kb 29.02.2016

Odluka vrtičeva srida

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka vrtičeva srida 186kb 29.02.2016

Odluka- Udruga potrošača

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka- Udruga potrošača 186kb 29.02.2016

Odluka oslobađanje obveze kom. naknade

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka oslobađanje obveze kom. naknade 200kb 29.02.2016

Odluka oslobađanje obveze kom. doprinos

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka oslobađanje obveze kom. doprinos 185kb 29.02.2016

Odluka o reviziji projekta

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o reviziji projekta 181kb P29.02.2016

Odluka o usvajanju zapisnika o popisu imovine 2015

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o usvajanju zapisnika o popisu imovine 2015 183kb 29.02.2016

Odluka o provođenju programa- stručnog osposobljavanja

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o provođenju programa- stručnog osposobljavanja 196kb 29.02.2016

Odluka o provedbi programa predškole

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o provedbi programa predškole 188kb 29.02.2016

Odluka o prihvaćanju Izvješća gospodarenje otpadom

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o prihvaćanju Izvješća gospodarenje otpadom 183kb 29.02.2016

Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća Zlatni dani

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća Zlatni dani 188kb 29.02.2016

Odluka o javnim radovima

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o javnim radovima 200kb 29.02.2016

Odluka bibliobus

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka bibliobus 184kb 29.02.2016

Odluka – izvansudska nagodbe

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka – izvansudska nagodbe 184kb 29.02.2016

Obnova vodotornja

R.Br. File Veličina Datum
1. Obnova vodotornja 186kb  29.02.2016

Komunalna naknada-raspored sredstava

R.Br. File Veličina Datum
1. Komunalna naknada-raspored sredstava 189kb  29.02.2016

POZIV ZA DVADESETIŠESTU SJEDNICU

R.Br. File Veličina Datum
1. POZIV ZA DVADESETIŠESTU SJEDNICU 73kb 18.02.2016

POZIV ZA DVADESETIČETVRTU SJEDNICU

R.Br. File Veličina Datum
1. POZIV ZA DVADESETIČETVRTU SJEDNICU 198kb 03.12.2015

22. sjednica Općinskog vijeća

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o potpisivanju Ugovora 42kb  06.11.2015
2. Odluka o postavljanju svijećomata 43kb  06.11.2015

21. sjednica Općinskog vijeća

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o prihvaćanju NK Sloga Štitar 53kb 06.11.2015
2. Odluka o korekciji međe 51kb  06.11.2015
3. Odluka o imenovanju Mate Tomšić gospodarenje energijom 52kb  06.11.2015

20. sjednica Općinskog vijeća

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća LU Sokol 54kb 06.11.2015
2. odluka o mini tržnici 119kb 06.11.2015
3. Odluka o osnivanju PPS destinacije 130kb 06.11.2015
4. Odluka o prihvaćanju pravila 126kb 06.11.2015
5. Odluka o prihvaćanju izvješća 50kb 06.11.2015
6. odluka o velikoj kolskoj vagi 105kb P06.11.2015

18. sjednica Općinskog vijeća

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o usvajanju Procjene ugroženosti 54kb 06.11.2015
2. Odluka o prihvaćanju financijskog izvješća Štitarske snaše 55kb  06.11.2015

16. sjednica Općinskog vijeća

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o imenovanju mrtvozornika 43kb  06.11.2015

POZIV ZA DVADESETIDRUGU SJEDNICU

R.Br. File Veličina Datum
1. POZIV ZA DVADESETIDRUGU SJEDNICU 62kb 06.11.2015

POZIV ZA DVADESETIPRVU SJEDNICU

R.Br. File Veličina Datum
1. POZIV ZA DVADESETIPRVU SJEDNICU 201kb  06.11.2015

Polugodišnji Obračun Proračuna 2015

R.Br. File Veličina Datum
1. Polugodišnji Obračun Proračuna 2015 580kb 11.08.2015

Pozivi za sjednicu

R.Br. File Veličina Datum
1. Poziv za 20. sjednicu 174kb 01.06.2015
2. Poziv za 18. sjednicu 147kb 22.04.2015
3. Poziv za 16. sjednicu 180kb 20.02.2015
4. Poziv za 15. sjednicu 194kb 06.02.2015
5. Poziv za 14. sjednicu 183kb 26.01.2015
6. Poziv za 13. sjednicu 185kb 05.01.2015
7. Poziv za 12. sjednicu 187kb  05.12.2014
8. Poziv za 11. sjednicu 179kb 19.09.2014
9. Poziv za 10. sjednicu 192kb 08.09.2014
10. Poziv za 9. sjednicu 189kb 12.06.2014
11. Poziv za 8. sjednicu 189kb 27.03.2014
12. Poziv za 7. sjednicu 188kb 07.03.2014
13. Poziv za 6. sjednicu 189kb 18.02.2014
14. Poziv za 5. sjednicu 183kb 24.12.2013
15. Poziv za 4. sjednicu 191kb  11.12.2013
16. Poziv za 3. sjednicu 188kb 14.11.2013
17. Poziv za 2. sjednicu 185kb 06.09.2013
18. Poziv za 1. sjednicu 265kb 05.07.2013

14. sjednica Općinskog vijeća

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o održavanju manifestacije 23kb S25.02.2015

13. sjednica Općinskog vijeća

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o legalizaciji 23kb 25.02.2015

3. sjednica Općinskog vijeća

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o prihvaćanju ažurirane Procjene ugroženosti od požara 23kb 19.11.2013

2. sjednica Općinskog vijeća

R.Br. File Veličina Datum
1. Odluka o usvajanju polugodišnjeg Izvješća proračuna Općine Štitar za razdoblje od 1.1.- 30.6.2013. 23kb 12.09.2013
Skip to content