Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture i programa financiranja javnih potreba za 2023. godinu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja programa građenja i održavanja komunalne infrastrukture i programa financiranja javnih potreba za 2023. godinu

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Štitar provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za nacrte:

 • Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 • Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu
 • Programa održavanjanerazvrstanih cesta za 2023. godinu
 • Programasocijalne skrbi za 2023. godinu
 • Programa utroška sredstavaod zakupa i prodaje poljoprivrednog zemljišta u 2023. godini
 • Programa financiranjajavnih potreba u kulturi, religiji i ostalih aktivnosti udruga građana i drugih organizacija civilnog društvaza 2023. godinu
 • Programa javnih potreba u obrazovanju u 2023. godini
 • Programa javnih potreba u sportuza 2023. godinu

Sve primjedbe, prijedlozi i komentari oko navedene Odluke mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Štitar, J.J. Strossmayera 36, 32274 Štitar, ili putem elektronske pošte: opcina.stitar@vu.t-com.hr zaključno do 14. studeni 2022. godine do 15,00 sati.

PREUZIMANJE

Na priloženoj poveznici preuzmite slijedeće dokumente:

 • Izvješće o provedenom savjetovanju – Program građenja KI 2023.
 • Izvješće o provedenom savjetovanju – Program javnih potreba u kulturi, religiji i ostalih aktivnostu udruga građana
 • Izvješće o provedenom savjetovanju – Program javnih potreba u obrazovanju
 • Izvješće o provedenom savjetovanju – Program javnih potreba u sportu
 • Izvješće o provedenom savjetovanju – Program održavanja KI 2023.
 • Izvješće o provedenom savjetovanju – Program održavanja nerazvrstanih cesta 2023.
 • Izvješće o provedenom savjetovanju – Program socijalne skrbi
 • Izvješće o provedenom savjetovanju – Program utroška sredstava od zakupa PZ
Skip to content