Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrte Programa financiranja javnih potreba za 2024. godinu

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za Nacrte Programa financiranja javnih potreba za 2024. godinu

Na temelju članaka 10. i 11. Zakona o pravu na pristup informacijama Općina Štitar provodi savjetovanje sa zainteresiranom javnošću za nacrte:

  • Programa građenja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
  • Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu
  • Programa održavanjanerazvrstanih cesta za 2024. godinu
  • Programasocijalne skrbi za 2024. godinu
  • Programa utroška sredstavaostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru na području Općine Štitar u 2024. godini
  • Programa financiranjajavnih potreba u kulturi, religiji i ostalih aktivnosti udruga građana i drugih organizacija civilnog društvaza 2024. godinu
  • Programa javnih potreba u obrazovanju u 2024. godini
  • Programa javnih potreba u sportuza 2024. godinu
  • Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2024. godinu
  • Odluke o mjerilima i načinu rasporeda sredstava od komunalne naknade u 2024. godini.

Sve primjedbe, prijedlozi i komentari oko navedene Odluke mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu: Općina Štitar, J.J. Strossmayera 36, 32274 Štitar, ili putem elektronske pošte: opcina.stitar@vu.t-com.hr zaključno do 04. prosinca 2023. godine do 15,00 sati.

Skip to content